Vijfpuntenplan naar meer mkb-routes in het hbo

Een vijfpuntenplan van de Raad van Advies van het programma ‘Mkb-route in het hbo’ beoogt deze leerroute in het hoger onderwijs landelijk op te schalen en te verankeren in het onderwijsstelsel. Het is uitermate belangrijk dat dit vijfpuntenplan gerealiseerd wordt, stelt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland en lid van de Raad van Advies. “We doen een dringend oproep aan het nieuwe kabinet om deze punten mee te nemen in het regeerakkoord en het beleid van de komende jaren.”

De mkb-route in het hbo is een duale (leren en werken) leerroute waarbij hbo-studenten zowel werken in het mkb als naar school gaan. De studie wordt na twee jaar afgerond met een Associate degree- (Ad) of na vier jaar met een bachelordiploma. Volgens de Raad van Advies is het volgende vijfpuntenplan nodig om de mkb-route in het hbo verder te ontwikkelen en te verankeren in het onderwijsstelsel. De vijf punten van het plan zijn: leer van de pilots en maak de mkb-route in het hbo breed bekend, gedragen en gewaardeerd; vergroot de onbenutte instroom en doorstroom van studenten; zorg voor aanvullende en structurele financiering om de mkb-route verder duurzaam op te zetten; lever maatwerk voor werkenden die in het kader van Leven Lang Ontwikkelen gebruik maken van de mkb-route; stel één landelijke mkb-bedrijfslevencommissie in vanuit de branches. “Ook is het belangrijk dat mbo’ers meteen door kunnen blijven leren”, vult Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs Koninklijke Metaalunie aan. “Verder geldt dat voor studenten die, net als in de bbl, leren en werken combineren, al meteen verdienen en geen studieschuld opbouwen. Schuldenvrij een hbo-opleiding doen. Wie wil dat nou niet?”

Mkb aantrekkelijke leeromgeving
Het programma ‘Mkb-route in het hbo’ is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Vereniging Hogescholen en MKB-Nederland. Uitgangspunt van een mkb-route is dat de student werkzaam is in het mkb. Deze werkplek is de belangrijkste leeromgeving. Het ‘schoolse’ leren wordt daar omheen vormgegeven. Bedrijven krijgen zo de kans om hun kennispositie te verbeteren en te laten zien dat het mkb een aantrekkelijke leer- en werkomgeving is. Onderwijsinstellingen vergroten hiermee hun werkgeversnetwerk, wat helpt om opleidingen actueel te houden. Studenten kunnen werkervaring opdoen in het mkb en werken en leren combineren. En werkenden kunnen via een duale hbo-opleiding hun arbeidsmarktpositie verbeteren.