AANTAL REGELINGEN VANUIT SOCIAAL HERSTELPAKKET

Afbeeldingsresultaat voor herstelpakket

Op deze pagina vind je een overzicht van een aantal regelingen die er komen vanuit het sociaal herstelpakket van het Rijk. Het betreft hier de stand van zaken d.d. 8 februari 2021. De exacte criteria vind je straks terug in de definitieve regelingen. Wanneer er ontwikkelingen zijn, dan houden we je uiteraard op de hoogte.

SCHOLING EN ONTWIKKELING

SLIM regeling (SZW)
(48 miljoen in 2021 en ook in de jaren daarna hetzelfde bedrag)

Mkb-bedrijven (individueel en samenwerkingsverbanden) kunnen subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Het betreft hier activiteiten om scholings- en opleidingsbehoeften binnen een onderneming inzichtelijk te maken en het inrichten van initiatieven waardoor medewerkers hun kennis verder ontwikkelen zoals bijvoorbeeld een bedrijfsschool. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor het bieden van een praktijkleerplaats voor een mbo opleiding in de derde leerweg.

Vanaf dinsdag 2 maart 2021 gaat de aanvraagronde voor individuele bedrijven weer open. Later in het jaar volgt nog een aanvraagronde voor samenwerkingsverbanden en een tweede aanvraagronde voor individuele bedrijven.

NL leert door met inzet van scholing (SZW)
(30 miljoen in 2021)

Opleiders kunnen subsidie aanvragen om kosteloos scholing aan te bieden aan mensen die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren.

Het gaat om hierbij om scholingstrajecten in twee categorieën. Categorie A: ten waarde van € 150,00 per deelnemer en categorie B: ten waarde van € 500,00 per deelnemer. De scholing wordt voor het individu inzichtelijk gemaakt via deze website. Hierop staat reeds de scholing zoals die vanuit deze regeling in 2020 is toegekend. Anders dan in 2020 komt er in 2021 geen inzet op de categorie C zoals die wel in de regeling voor 2020 was opgenomen (zie regeling sectoraal maatwerk). Deze scholingsregeling is alvast een opmaat naar het STAP budget (individueel ontwikkel budget) dat in 2022 wordt ingevoerd.

NAAR NIEUW WERK/ BEHOUD VAN WERK

Regeling omscholing naar krapteberoepen (EZK)
(37,5 miljoen in 2021)

Werkgevers in de techniek en ICT kunnen een subsidie van € 3.750,-  aanvragen als ze een nieuwe medewerker in dienst nemen.

Betreft hier een tegemoetkoming in de scholingskosten. De kosten van het totale omscholingstraject moeten minimaal € 7.500,- bedragen. De overige kosten van het omscholingstraject moeten door de werkgever worden gefinancierd of o.a. via cofinanciering van O&O-fondsen. De nieuwe medewerker moet in het vorige beroep niet werkzaam zijn geweest in hetzelfde beroepssegment als waarbinnen het betreffende krapteberoep valt. Eén onderneming mag maximaal 33 subsidies aanvragen.

Regeling aanvullende crisisdienstverlening (SZW)
(€ 195 miljoen)

In elke arbeidsmarktregio komt een regionaal mobiliteitsteam. Hierin werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samen om mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan verliezen of dreigen te verliezen, te begeleiden naar werk.

De aanpak is gericht op mensen die extra ondersteuning en hulp nodig hebben bij het vinden van nieuw werk. Samen met de werkzoekende die in aanmerking komt voor de aanvullende crisisdienstverlening (en waar van toepassing ook met de werkgever) wordt een persoonlijk arrangement opgesteld richting oriëntatie en werk bij een bedrijf of sector met vacatures. Vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten kunnen aanspraak maken op middelen voor eigen organisatie voor hun deelname aan de teams. Daarnaast wordt voorzien in budget voor de inzet van (om)scholing en de inzet van instrumenten ten behoeve van de van-werk(loosheid)-naar-werk bemiddeling.

Extra inzet op praktijkleren in het mbo (SZW)
(63 miljoen)

Werkenden en werkzoekenden kunnen met deze extra inzet een certificaat of diploma in de derde leerweg behalen door het combineren van werken binnen een leerbedrijf en het volgen van een deel van een mbo-opleiding.

Deze extra inzet wordt opgenomen in de activiteiten van de in te stellen regionale mobiliteitsteams (zie bij regeling regionale mobiliteitsteams). Zij kunnen deze mbo-trajecten inkopen bij onderwijsinstellingen voor mensen die zich bij hun melden en waar deze trajecten passend voor zijn. Ook werkgevers die een erkend leerbedrijf zijn en waar de betreffende opleiding in de praktijk wordt vormgegeven kunnen aanspraak maken op een vergoeding vanuit de extra inzet. Hiervoor zal een aparte regeling worden opengesteld.

NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk
(71,5 miljoen in 2021)

Sectorale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor de ondersteuning, begeleiding en scholing voor mensen voor behoud en overgang naar werk.

De regeling is primair bedoeld voor overschotsectoren, maar kan ook worden aangevraagd door tekortsectoren die ondersteuning kunnen gebruiken bij het vinden van nieuw personeel. Overschot- en tekortsectoren kunnen ook gezamenlijk een aanvraag indienen. Er zijn een viertal subsidiabele activiteiten waarmee sectoren maatwerktrajecten kunnen gaan vormgeven, namelijk ontwikkeladvies, scholing, EVC en begeleiding naar andere werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen. De doelstelling is om tenminste 35.000 mensen hiermee te helpen. Partijen die een subsidie aanvragen gaan zelf ook een deel betalen. Het subsidiebedrag zal 80% zijn van de veronderstelde totale kosten van het aangevraagde traject. Daarnaast gaan de samenwerkingsverbanden de kosten die zij maken voor overhead en organiserend vermogen, zelf betalen. Op deze manier krijgen door een combinatie van private en publieke middelen zoveel mogelijk werkenden ondersteuning bij het behouden of vinden van werk.